top of page

תקן ארצי לקורסי דולות

בתי ספר העומדים בתקן קורסי הדולות של ארגון המניפה 

במהלך השנתיים האחרונות, שמנו לנו כמטרה לייצר תקן אחיד וגבוהה ללימודי דולות בישראל 

בעבודה משותפת של בתי הספר עם הועד המנהל, בנינו רף מינימאלי של תכנים, שעות ודרישות להכשרת דולות 

בתי הספר שיתחייבו לתקן האחיד יקיימו את לימודיהם על פי תקן זה במטרה לקדם את מקצוע ליווי הלידה מקצועית, ערכית ועסקית

יצירה והקמת תקן אחיד להכשרות דולות יקנה לנו: 

יצירת סטנדרטיזציה להכשרה בין בתי הספר השונים 

קו אחיד מינימאלי להכשרת דולות

יצירת תו תקן שישמר את רמת הידע של דולות 

סינון הכשרות "חלקיות/חסרות" שפוגעות בשמן הטוב של הדולות 

הצגת הסטנדרטיזציה לבתי החולים ולמשרד הבריאות כתו איכות לדולות 

בתי הספר החתומים על התקן 

כל בתי הספר הנמצאים ברשימה מטה התחייבו ללמד תכנים על פי הגדרות התקן

תכני הקורסים נבדקו ואושרו בתקן של ארגון המניפה 

bottom of page